Certificatiedocumenten

Organisaties doen er verstandig aan zich goed op de hoogte te stellen van de eisen waaraan moet worden voldaan om voor het Better Biomass certificaat in aanmerking te komen en dit te behouden. Deze eisen zijn afhankelijk van de activiteiten en de positie in de handelsketen alsook of de biomassaproducten al of niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) of Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen vallen.

Momenteel bestaan er twee versies van het Better Biomass certificatiesysteem:

  • Certificatie niet-RED biomassaproducten voor biomassaproducten die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) vallen, ofwel op vaste en gasvormige biomassa voor energietoepassingen anders dan vervoer en op biobased producten met inbegrip van biomassa binnen de werkingssfeer van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.
  • Certificatie RED biomassaproducten voor biomassaproducten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) vallen, ofwel op biomassaproducten die een bestemming als biotransportbrandstof of vloeibare biomassa voor andere energietoepassingen hebben.

De nieuwe versie van het Better Biomass certificatiesysteem bevindt zich in het eindstadium van de herbeoordelingsprocedure bij de Europese Commissie om als vrijwillige schema te worden erkend om aan te tonen aan de duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer te voldoen zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG. Hangende deze procedure is het huidig erkende systeem op basis van NTA 8081:2012-04 behorend bij NTA 8080:2009 van kracht.

Het Better Biomass certificatiesysteem wordt momenteel ook beoordeeld door de Adviescommissie Duurzame Biomassa voor Energietoepassingen voor erkenning als certificatieschema om aan te tonen aan de eisen te voldoen zoals opgenomen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.