Certificatie niet-RED biomassaproducten

Deze pagina bevat de documenten voor certificatie van biomassaproducten die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) vallen, ofwel op vaste en gasvormige biomassa voor energietoepassingen anders dan vervoer en op biobased producten.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSEISEN

Duurzaam geproduceerde biomassa
De norm NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie (elektriciteit, verwarming, koeling en transportbrandstof) en biobased producten. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Bestel NTA 8080-1:2015 [via NEN Normshop] of open preview van NTA 8080-1:2015.

BETTER BIOMASS EISEN AAN KETENBEHEER

Traceerbaarheid en herkomst van biomassa
De norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen aan de handelsketen van biomassaproductie tot eindtoepassing als bio-energie of biobased producten, om de traceerbaarheid naar de herkomst van de biomassa te borgen. Biomassa of producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Bestel NTA 8080-2:2015 [via NEN Normshop] of open preview van NTA 8080-2:2015.

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Certificatieregels
Het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2018-08) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080-1 en NTA 8080-2. Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Download Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2018-08).

Het huidig Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2018-08) vervangt de voorgaande uitgave (NCS 8080:2017-04). Gezien de overgangsperiode van 18 maanden voor niet-RED biomassaproducten mag deze voorgaande uitgave ook nog worden toegepast.

Bestel Better Biomass certificatieschema (NCS 8080:2017-04) [kosteloos via NEN Normshop].

INTERPRETATIEDOCUMENT

Verduidelijking
Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in het interpretatiedocument. Het interpretatiedocument is een levend document.

Download Interpretatiedocument N° 2.1.

HANDBOEK NEN SCHEMABEHEER

Algemene procedures
Het handboek schemabeheer beschrijft de procedure voor de ontwikkeling en het beheer van schema’s door NEN. De procedures van NEN voor het ontwikkelen en beheren van schema’s zijn in lijn met de eisen die worden gehanteerd door accreditatie-instellingen aangesloten bij het International Accreditation Forum (IAF) en European cooperation for Accreditation (EA).

Download het Handboek NEN schemabeheer.