Certificatie niet-RED biomassaproducten

Deze pagina bevat de documenten voor certificatie van biomassaproducten die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) vallen, ofwel op vaste en gasvormige biomassa voor energietoepassingen anders dan vervoer en op biobased producten.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSEISEN

Duurzaam geproduceerde biomassa
De norm NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie (elektriciteit, verwarming, koeling en transportbrandstof) en biobased producten. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen. Bestel de norm of open de preview.

BETTER BIOMASS EISEN AAN KETENBEHEER

Traceerbaarheid en herkomst van biomassa
De norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015) beschrijft de eisen aan de handelsketen van biomassaproductie tot eindtoepassing als bio-energie of biobased producten, om de traceerbaarheid naar de herkomst van de biomassa te borgen. Biomassa of producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen. Bestel de norm of open de preview.

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Certificatieregels
Het certificatieschema (versie 2017-04) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080-1 en NTA 8080-2. Het certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA). Bestel het certificatieschema (kosteloos).

INTERPRETATIEDOCUMENT

Verduidelijking
Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in het interpretatiedocument. Het interpretatiedocument is een levend document. Download het Interpretatiedocument (versie 01).

HANDBOEK NEN SCHEMABEHEER

Algemene procedures
Het handboek schemabeheer beschrijft de procedure voor de ontwikkeling en het beheer van schema’s door NEN. De procedures van NEN voor het ontwikkelen en beheren van schema’s zijn in lijn met de eisen van de Raad voor Accreditatie, zoals vastgelegd in Reglement RvA R-13, De Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders. Download het Handboek NEN schemabeheer.