System plans

Voorafgaand aan het vooronderzoek door de CI, voert de organisatie een zelfbeoordeling uit. Dit betekent dat de organisatie onderzoekt of ze voldoet ze aan de certificatie-eisen. Een bruikbaar hulpmiddel hiervoor is het system plan. Kies uit onderstaande opties het best toepasbare system plan.

A1 Producer

Organisaties die biomassa produceren voor energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten. Dit is het type producers (inclusief groepen) waarop alle eisen van toepassing zijn.
Download

A2 Small-holder producers

Een organisatie kan als small-holder worden bestempeld, indien:
a) kan worden aangetoond dat ten minste tweederde deel van de structurele werkkracht uitgedrukt in fte bestaat uit naaste familieleden, waarbij het mogelijk is om tijdens piekmomenten personen in te huren; en
b) de totale teeltoppervlakte niet meer bedraagt dan 50 hectare voor zover het akkerbouw betreft en niet meer bedraagt dan 100 hectare voor zover het bosbouw betreft; in het geval van gecombineerde akker- en bosbouw mag de totale teeltoppervlakte niet meer bedragen dan 100 hectare, waarvan maximaal 50 hectare voor akkerbouw.
De eisen zijn van toepassing op small-holder producers die geen deel uitmaken van een groep-certificatie.
Download

A3 Inzamelaars reststromen

Organisaties die alleen biomassa reststromen, zoals beschreven in bijlage A van NTA 8080, inzamelen voor energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten.
Download

B: Processor

Organisaties die biomassa bewerken of verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten.
Download

C: Trader

Organisaties die biomassa verhandelen en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen.
Download

D: End-user

Organisaties die (verwerkte) biomassa inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of bijgemengd) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen.
Download