Over ons

Biomassa wordt in toenemende mate ingezet om elektriciteit of warmte op te wekken, of om brandstoffen of andere chemische producten te produceren die geheel of gedeeltelijk fossiele grondstoffen vervangen. Hiermee wordt ingespeeld op thema’s als klimaatverandering, energieleveringszekerheid en transitie naar een koolstofarm circulaire (bio-)economie. Het is daarom belangrijk dat organisaties aantoonbaar kunnen maken dat de biomassa die ziij hiervoor gebruiken op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen.

Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt door organisaties om aan te tonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen en/of toepassen voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. Deze zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de normen NTA 8080-1 en NTA 8080-2.

Hoge standaarden

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de de duurzaamheidscriteria en conformiteitsbeoordelingsprocessen zijn en blijven afgestemd met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen. Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF, en certificatie-audits worden uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen, die geaccrediteerd zijn voor het Better Biomass certificatieschema.

EC erkenning

Better Biomass is sinds 2011 operationeel en is door de Europese Commissie erkend als vrijwillig schema (onder de naam NTA 8080 en gebaseerd op NTA 8080:2009) om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Het bijgewerkte Better Biomass schema (gebaseerd op NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015) wordt momenteel beoordeeld. Omdat de vorige erkenning formeel is verlopen, heeft Better Biomass tijdelijke verlenging hiervan aangevraagd bij en gekregen van de autoriteiten van de lidstaten waar het schema operationeel is.